Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Werkgebied Parkstad

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is een samenwerkingsverband van de 7 Parkstadgemeenten.

Met ingang van 1 oktober 2021 maakt het Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen.
De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad werken intensief samen. Hiermee benutten we onze kennis beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd. Voor meldingen hebben we op www.zlzvh.nl één centrale toegang voor heel Zuid-Limburg. Dat levert voor onze ketenpartners en regiogemeenten voordelen op in de aanpak van de complexe zorg- en veiligheidsproblematiek.

Aan de basis van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad ligt een samenwerkingsovereenkomst waar de gemeente Kerkrade als beheergemeente en als rechtspersoon is aangewezen. De 7 Parkstad burgemeesters vormen het Bestuurlijk Overleg en hebben daarbij het budgetrecht en bepalen de inhoudelijke koers van het Zorg- en Veiligheidshuis. Er is een Stuurgroep bestaande uit de burgemeesters van Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. De burgemeester van Kerkrade is voorzitter en samen met de 2 collega’s wordt de manager aangestuurd en worden de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg voorbereid. Jaarlijks worden een jaarverslag en een jaarverantwoording opgesteld alsmede een meerjarenbegroting. Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd aan CBS weg 2 in Heerlen.

Onze thema's

nazorg-ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Huisverboden

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

MDA++

MDA++

Mensenhandel

Zorgcoördinatie Mensenhandel

Samenwerkingsverband

Samenwerking Veiligheidshuizen en ZSM

Radicalisering

Radicalisering en Polarisatie

VIA

Verbindingspunt Informatie en Advies

Aanpak verward gedrag

Aanpak Personen met verward gedrag

Top-X

Top-X

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Beschermingstafel

Beschermingstafel