Lokale thema’s

Lokale thema’s

Jeugd Preventie Platform (JPP)

In het Jeugd Preventie Platform (JPP) worden jeugdigen besproken die door de politie worden gemeld vanwege zorgen over de ontwikkeling en veiligheid. Het JPP heeft als doel deze meldingen in te brengen in een keten van professionals en door samenwerking te bevorderen dat kinderen / jeugdigen en hun ouders ondersteund worden. De JPP- aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in hun ontwikkeling worden bedreigd en wonen in de Parkstad-gemeenten.

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Vanaf 2017 nemen alle gemeenten van Parkstad deel aan de landelijke Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ). Via deze informatievoorziening worden burgemeesters vooraf geïnformeerd over de terugkeer uit detentie, TBS, beëindiging van behandeling of het met verlof gaan van plegers van zware geweldsdelicten en/of zedendelicten naar de betrokken gemeente. Doel is om de risico’s op verstoring van de openbare orde in te schatten (maatschappelijke onrust, buurtdreiging) en om op lokaal niveau eventueel maatregelen te kunnen nemen om de risico’s hierop te verkleinen en/of de schade te beperken.

Beschermingstafel

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad voert in opdracht van de Parkstad gemeenten een belangrijke rol uit in de jeugdketen van Parkstad door samen met de Raad voor de Kinderbescherming de zogenaamde Beschermingstafel in te richten.

De Beschermingstafel is een ontmoetingsplek van de Raad voor de Kinderbescherming en ouders/gemeenten/gecertificeerde instellingen om gezamenlijk in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van een kind.

Het doel is te komen tot een wijs besluit dat de ontwikkeling van het kind ten goede zal komen. De aanleiding voor dit gesprek is het verzoek dat een betrokken hulpverlener via de gemeente heeft ingediend.

Dit gebeurt wanneer de hulpverlener van mening is dat:

  • de gezinssituatie voor het kind onveilig is en/of
  • Ontwikkeling van het kind in gedrang komt en de vrijwillige hulpverlening niet toereikend blijkt en/of
  • er een kinderbeschermingsmaatregel wordt overwogen.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad faciliteert de Beschermingstafel door het leveren van een voorzitter.