Thema’s

Regionale thema’s

(in samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek)

Nazorg ex-gedetineerden

De nazorg van ex-gedetineerden richt zich op alle (ex-) gedetineerde burgers van 18 jaar en ouder die na detentie naar de regio terugkeren en ondersteuning wensen bij hun re-integratie. De coördinator nazorg stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op en ziet vanuit de regiefunctie toe op de uitvoering ervan. Goede re-integratie kan gezien worden als terugvalpreventie en verkleint de kans op het plegen van nieuwe criminele feiten en overlast gevend gedrag.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Het Zorg- en Veiligheidshuis levert procesregie ten behoeve van de systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij sprake is van structurele onveiligheid, de reguliere inzet maximaal beproefd is en niet tot een gewenst resultaat geleid heeft.
De Burgemeester kan aan de pleger van huiselijk geweld tijdelijk een huisverbod opleggen.
Doel van een tijdelijk huisverbod is het doorbreken van de voorzetting en dreiging van huiselijk geweld door het creëren van rust en het direct starten van systeemgerichte hulpverlening. Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt tot een jaar na afloop van het huisverbod het systeemgerichte plan van aanpak afgestemd met de Casemanager van maatschappelijk werk, Veilig Thuis en eventueel andere betrokken netwerkpartners, zoals politie en Openbaar Ministerie.

Tot slot levert het Zorg- en Veiligheidshuis haar advies en expertise in het samenwerkingsverband van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

MDA ++

MDA++ is een effectieve aanpak voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, gericht op gezinnen en andere leefsystemen, die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren, die onderling samenhangen, voor onveiligheid zorgen en van generatie op generatie kunnen overgaan. MDA++ is een aanpak waarbij de verschillende sectoren (1ste+ ), specialisten (2e +), het lokaal veld en het systeem met haar sociale netwerk, samenwerken.

Deze geïntegreerde aanpak moet het geweld stoppen en daarmee duurzame veiligheid, herstel van ontwikkelkansen én kwaliteit van leveren realiseren.

Op 1 oktober 2020 is de Zuid-Limburgse “pilot MDA++” van start gegaan, deze loopt tot 1 november 2021. Heb je een casus waarin er sprake is van structurele onveiligheid en wil je deze mensen op een andere manier gaan helpen? Meld dan je casus aan via het aanmeldformulier.

Zorgcoördinatie Mensenhandel

Mensenhandel speelt zich af op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij er vaak sprake is van een stapeling van problemen. Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Om slachtoffers mensenhandel adequaat te begeleiden, is specifieke kennis nodig v.w.b. het strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke traject, maar ook op het gebied van psychosociale begeleidingsmogelijkheden bij mensenhandel-gerelateerde problematieken.

Binnen de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen is, namens de 16 gemeenten, een zorgcoördinator mensenhandel werkzaam die kennis heeft van bovengenoemde zaken. Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en het organiseren van een samenhangend hulp– en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel die in de regio verblijven en de toeleiding van slachtoffers naar de juiste organisatie.

Samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en ZSM

ZSM en de Veiligheidshuizen zijn beide samenwerkingsverbanden waarin justitiële partners  (Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming en de 3 Reclasseringsorganisaties) actief zijn.

  • In ZSM beogen deze justitiële partners gezamenlijk en gelijktijdig een zaak in behandeling tenemen, met als doel te komen tot een zorgvuldige, snelle en betekenisvolle interventie in zaken waar sprake is van veel voorkomende criminaliteit (zoals diefstal of vernieling)

Een betekenisvolle interventie is herkenbaar, merkbaar en zichtbaar in de samenleving. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden, de context en de belangen van verdachten, slachtoffers en de maatschappij. 

  • In het Zorg- en Veiligheidshuis willen justitiële partners samen met gemeenten en zorgpartners door middel van maatwerk komen tot een succesvolle aanpak van ketenoverstijgende complexe problematiek rond een persoon en eventuele gezinsleden.

Personen kunnen tegelijkertijd bij beiden samenwerkingsverbanden in beeld komen. In het belang van die personen en de doelen die ZSM en de Veiligheidshuizen nastreven, is aansluiting tussen beide samenwerkingsverbanden van grote meerwaarde en wordt nauw samengewerkt.

Radicalisering en Polarisatie

In onze samenleving zijn terrorisme en extremisme helaas niet meer weg te denken. De doelstelling van de aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis is het reduceren van risico’s voor de samenleving die uitgaan van radicalisering, extremisme, uitreizen of terugkeer en het bieden van zorg aan casussubjecten.
Naast gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zijn ook partners als bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg en GGZ-instellingen bij de aanpak betrokken.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid de regie op het landelijke beleid op het thema en het beste zicht op het landelijke beeld. Zij coördineert en ondersteunt de aanpak. Daarnaast is de NCTV verbonden als inhoudelijk adviseur ten behoeve van de gemeenten voor duiding, analyse, kennis en advies.

Het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis heeft tot doel om met alle betrokken partijen, ieder vanuit de eigen expertise, per casus te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Hiertoe wisselen de partijen signalen en/of andere noodzakelijke (persoons-)gegevens uit onder een apart landelijk convenant.

Top-X

Een casus kan bij aanmelding of gedurende het regieproces PGA ook gelabeld worden als Top X. De factor “openbare orde en veiligheid” of “maatschappelijke onrust” spelen dan een grote rol. De lokale driehoek wordt altijd geïnformeerd over een Top X casus.
Een top X casus vraagt extra inzet van de ketenpartners, zij hebben zich hieraan gecommitteerd. Een casus ontvangt het label Top X daarom maar voor korte duur. Afschalen naar van Top X naar PGA geschied middels het de weegtafel.

Aanpak Personen met verward gedrag

Verwarde mensen zijn van alle tijden. In 2018 hebben meerdere organisaties – waaronder politie, gemeenten en opvangvoorzieningen aangegeven dat zij een toename zien van het aantal verwarde personen met complexe problematiek op het gebied van zorg en veiligheid, waaronder ernstige psychiatrische aandoeningen.
Dat gerichte aandacht nodig is voor de problemen rondom mensen met verward gedrag wordt meer dan ooit gevoeld. De problematiek staat dan ook stevig op de nationale bestuurlijke agenda. Dit heeft geleid tot een landelijk plan van aanpak, een aanjaagteam en de installatie van het Schakelteam Personen met verward gedrag.

De samenwerkende veiligheidshuizen hebben naar aanleiding van de maatschappelijke opgave die er ligt rond personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico een gemeenschappelijk aanbod dienstverlening ontwikkeld, dat is gericht op het terugdringen van veiligheidsrisico’s. In elke regio kunnen gemeenten en ketenpartners rekenen op dezelfde basisdienstverlening: procesregie en expertise.
Basistaak van elk zorg- en veiligheidshuis is het leveren van procesregie op de samenwerking als voldaan wordt aan de landelijke criteria.
Specifiek voor de groep personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico geldt dat in ieder geval kunnen worden aangemeld bij de veiligheidshuizen:

  • Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg.
  • Mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben.

Respectievelijk categorie III en IV van het ‘bollenmodel’.

Bollenmodel

Het bollenmodel

Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA)

Het aantal meldingen dat betrekking heeft op personen met verward gedrag is de achterliggende jaren flink toegenomen. Het is belangrijk om personen met verward gedrag op tijd én goed te helpen. Gemeenten in Zuid-Limburg geven daarom gezamenlijk vorm aan de ‘aanpak personen verward gedrag’ om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Eén van de aandachtspunten is het verbinden van informatie tussen de ketens van zorg en veiligheid. Met andere woorden: het op passende wijze uitwisselen van informatie tussen veiligheidsorganisaties (zoals politie) en hulpverleningsorganisaties (zoals maatschappelijk werk) om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid is in augustus 2019 gestart. Door het VIA worden meldingen van de politie verwerkt en zoveel als mogelijk verbonden met betrokken hulpverleningsorganisaties. De medewerkers van het VIA werken voor heel de regio Zuid-Limburg op dezelfde wijze. In dit werk geldt dat privacy enorm belangrijk is: het delen van informatie moet een doel hebben. Bij de meldingen van het VIA is dit nodig voor het algemeen belang. De samenwerkende organisaties hebben afspraken gemaakt welke informatie mag worden gedeeld, met wie informatie mag worden gedeeld en op welke grond deze informatie gedeeld wordt.
Voor vragen over de gegevensdeling en privacy kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het VIA, 046 –477 76 76 of een email sturen aan info@viazorgenveiligheid.nl.